Standaard garantiebeleid van Raymarine

Standaard garantiebeleid van Raymarine

De standaard garantie van Raymarine geldt voor alle Raymarine-producten (behalve zoals uitdrukkelijk in dit beleid uitgesloten).

Introductie

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR; HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DEKKING ONDER DIT STANDAARD GARANTIEBELEID, KLANTVERPLICHTINGEN EN ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. In geval van discrepanties tussen de Engelse tekstversie van deze algemene voorwaarden en een vertaling, zal de Engelse versie prevaleren.

1 - Definities

“Raymarine”betekent Raymarine UK Limited of een van haar dochterondernemingen zoals vermeld in de orderbevestiging.
"Bevestiging"betekent de verkooporderbevestiging of orderbevestiging uitgegeven door Raymarine aan de koper en bevestigt de/het bestelde product(en), de prijs en andere relevante voorwaarden van de transactie.
“Product(en)”betekent alle Raymarine-producten met uitzondering van producten van het merk FLIR of zoals uitdrukkelijk uitgesloten in dit document.
“Raymarine-dealer”betekent een erkende Raymarine-dealer, waarvan u een lijst kunt vinden op https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer
“Raymarine-OEM”betekent een originele fabrikant van apparatuur (Original Equipment Manufacturer) die Raymarine-producten op een nieuw schip installeert en een door Raymarine geautoriseerde scheepsbouwer is.
"Specificatie"betekent de specificaties die bij of in het Product aan de Koper worden geleverd en/of gepubliceerd op de website van Raymarine voor de toepasselijke versie van het Product.
“Oorspronkelijke klant”betekent de datum waarop het nieuwe schip (met geïnstalleerd Raymarine-product door een Raymarine OEM) voor het eerst wordt geleverd aan de eerste eindklant.
“Garantie vervangingsproduct”betekent een product dat wordt geleverd ter vervanging van een defect Product onder deze Standaard garantie.
“Gereviseerd Raymarine-product”betekent een product dat is gerepareerd of opnieuw gebouwd en volledig is getest door Raymarine om er zeker van te zijn dat het voldoet aan alle productspecificaties, maar dat waarneembare cosmetische gebreken kan vertonen. Dergelijke gebreken hebben echter geen invloed op de prestaties van het product conform de specificaties.
“In aanmerking komend product”betekent alle Raymarine-producten, met uitzondering van de draadloze instrumentendisplays en handbediende Producten die zijn geïnstalleerd door een Raymarine OEM en/of geregistreerd door een Raymarine-dealer om in aanmerking te komen voor garantie aan boord.
"Koper"

betekent dat iedereen die Raymarine-producten bij Raymarine koopt, garandeert dat de Producten rechtstreeks zijn gekocht bij:

(1) Raymarine; of

(2) een Raymarine-dealer; of

(3) een Raymarine-OEM.


2 - Standaard garantie van Raymarine

De standaard garantie van Raymarine is van kracht voor alle Raymarine-producten (behalve zoals uitdrukkelijk uitgesloten in dit document).

Raymarine garandeert dat haar producten rechtstreeks zijn gekocht bij:

 1. Raymarine; of
 2. een Raymarine-dealer; of
 3. een Raymarine-OEM.

Met inachtneming van de voorwaarden en uitsluitingen die in dit document worden beschreven, garandeert Raymarine dat het/de product(en) in alle materiële opzichten zal/zullen voldoen aan de specificaties op het moment van verkoop en vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij een correct gebruik en onderhoud in overeenstemming met de specificatie(s) voor een periode van twee (2) jaar vanaf:

 1. de datum waarop het/de product(en) door de koper is/zijn gekocht; of
 2. in geval van product(en) die door een Raymarine-OEM op een nieuw schip zijn geïnstalleerd, de datum waarop het schip voor het eerst aan de eindklant werd geleverd.

Het enige rechtsmiddel van de koper, en de enige aansprakelijkheid van Raymarine, voor elke schending van deze garantie is het vervangen of repareren van een product, wat, behoudens tegengestelde toepasselijke wetgeving, het enige en exclusieve rechtsmiddel van de koper zal zijn voor elke schending van de garantie.

In bepaalde landen en voor de meeste Producten biedt Raymarine ook een garantievervangingsservice en een garantie aan boord aan. Deze services zijn, indien beschikbaar, bedoeld om de uitval van producten waarvoor mogelijk reparatie onder garantie nodig is, te helpen minimaliseren.

Deze standaard garantie geldt niet voor een onvoorzienbare gebeurtenis of voorval die buiten de redelijke controle van Raymarine valt, en zonder haar schuld of nalatigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, acties van een overheidsinstantie, terrorisme, brand, overstromingen, stormen, explosies, rellen, natuurrampen, oorlogen en sabotage.

RAYMARINE GEEFT GEEN ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. 

RAYMARINE WIJST VERDER ELKE GARANTIEDEKKING AF WANNEER DE VERMEENDE NIET-CONFORMITEIT HET GEVOLG IS VAN NORMALE SLIJTAGE, COSMETISCHE VLEKKEN, INCLUSIEF KRASSEN EN DEUKEN, WIJZIGINGEN, AANPASSINGEN, REPARATIE, POGINGEN TOT REPARATIE, ONJUISTE GEBRUIK, ONJUISTE ONDERHOUD, ONJUISTE INSTALLATIE, NALATIGHEID, MISBRUIK, ONJUISTE OPSLAG, HOGEDRUKWASSEN, VERZENDSCHADE, CORROSIE, NEGEREN VAN PRODUCTINSTRUCTIES, SCHADE (VEROORZAAKT DOOR EEN ONGEVAL OF ANDERSZINS), OF ENIGE ANDERE ONJUISTE VERZORGING OF HANTERING VAN HET PRODUCT, VEROORZAAKT DOOR IEMAND ANDERS DAN RAYMARINE OF RAYMARINE'S ERKENDE SERVICEDEALER.

DIT DOCUMENT BEVAT DE VOLLEDIGE GARANTIEOVEREENKOMST TUSSEN KOPER EN RAYMARINE EN VERVANGT ALLE VOORAFGAANDE GARANTIEONDERHANDELINGEN, OVEREENKOMSTEN, BELOFTEN EN AFSPRAKEN TUSSEN DE KOPER EN RAYMARINE.

DEZE GARANTIE KAN NIET WORDEN GEWIJZIGD ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN RAYMARINE.

DE TOEPASSELIJKE GARANTIE HEEFT NIET HET EFFECT VAN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN KOPER OF CONSUMENTENWAARBORGEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK STATUUT OF NATIONALE WETGEVING."

Uw aankoopbewijs is belangrijk. Bewaar deze op een veilige plek. Indien u beroep wilt doen op onze garantieservice, hebt u uw aankoopbewijs nodig. 

Raymarine-producten zijn geen vervanging voor het bezitten en uitoefenen van het onafhankelijke beoordelingsvermogen en de vaardigheden die nodig zijn om een ​​schip veilig en effectief te besturen of om maritieme activiteiten uit te voeren.


3 - Uitsluitingen

NAAST ALLE ANDERE VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN GESPECIFICEERD, IS RAYMARINE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN DEKT DE GARANTIE HET VOLGENDE NIET:

 1. HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN MARITIEME ACTIVITEITEN OF GEBRUIKT BUITEN HET MARITIEME MILIEU OF ZOALS ANDERSZINS BESCHREVEN IN DE SPECIFICATIES;
 2. RAYMARINE GEEFT GEEN GARANTIE VOOR PRODUCTEN DIE BEDOELD ZIJN OM TE WORDEN VERBRUIKT OF VERVANGEN, INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING) ZEKERINGEN, BATTERIJEN, AANDRIJFRIEMEN, INGEBRACHTE ROTORDRAGERS, ROTORS, ROTORLAGERS EN ROTORASSEN;
 3. PRODUCTEN WAARVAN HET SERIENUMMER IS GEWIJZIGD, VERDUISTERD OF ONTBREEKT;
 4. STORING OF DEFECTEN IN SOFTWARE VAN DERDEN OF DIENSTENLEVERANCIER MET, OF TOEGANKELIJK VIA, HET PRODUCT;
 5. STORING VAN EEN PRODUCT DAT NIET ONDER HET MERK RAYMARINE WORDT VERKOCHT (DAT WORDT GELEVERD MET DE GARANTIE DIE DOOR DE FABRIKANT WORDT VERLEEND);
 6. ROUTINEONDERHOUD EN -CONTROLES, SOFTWARE-HERZIENINGEN OF -UPDATES, UITLIJNING/KALIBRATIE, ZEETESTEN OF INGEBRUIKSTELLING;
 7. HERSTELLEN OF VERVANGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP EEN PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN; 
 8. ALLE BIJBEHORENDE KOSTEN, INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING) BELASTINGEN, REIS OF TRANSPORT, DE-INSTALLATIE OF HER-INSTALLATIE VAN HET PRODUCT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE-INSTALLATIE- EN HER-INSTALLATIEKOSTEN VAN TRANSDUCERS), LANCERING- OF DOCKINGKOSTEN, VERVOER, VERZENDINGS- OF SLEEPKOSTEN, COMMUNICATIEKOSTEN, ACCOMODATIE OF ONDERHOUD, DOUANE OF ENIGE ANDERE BIJBEHORENDE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE VERVANGING VAN EEN PRODUCT, DIE ALLEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER ZIJN; EN/OF
 9. VERSCHILLEN IN MATERIAAL, KLEUR OF GROOTTE DIE KUNNEN BESTAAN TUSSEN DE WERKELIJKE PRODUCTEN EN DE AFBEELDINGEN OF BESCHRIJVINGEN VAN DERGELIJKE PRODUCTEN IN PRODUCTRECLAME, DOCUMENTEN OF OP HET INTERNET;


4 - Verlengde garantie van drie jaar

Tenzij schriftelijk overeengekomen met Raymarine komen garantievervangingsproducten, gereviseerde Raymarine-producten en producten die worden gebruikt voor reguliere commerciële, militaire, wetshandhavings- of aanverwante doeleinden niet in aanmerking voor de verlengde garantievan drie (3) jaar.

U kunt de standaard garantie van twee (2) jaar gratis upgraden naar een verlengde garantie van drie (3) jaar door alle nieuwe producten te registreren binnen negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het product voor het eerst werd gekocht door de koper of door de oorspronkelijke klant.

Tijdens deze verlengde garantieperiode zal Raymarine, naar eigen opties, alle productonderdelen repareren of vervangen in overeenstemming met de standaard garantie zoals uiteengezet in sectie 2.

Bij succesvolle registratie van het product binnen de periode van negentig (90) dagen is de verlengde garantie van drie jaar van toepassing. 

Als de verlengde garantie op u van toepassing is, brengt Raymarine u geen kosten in rekening voor onderdelen of arbeid voor geldige garantiereparaties of geldige vervangingen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten om ervoor te zorgen dat uw product voor reparatie of vervanging bij Raymarine terechtkomt. Deze kosten worden niet door Raymarine gedekt.

Door uw product bij Raymarine te registreren op https://customer.flir.com/ProductRegistration/Register ontvangt u belangrijke productaankondigingen, updates en andere informatie die bedoeld zijn om het gebruik en genot van uw product te verbeteren.

Als u een claim indient onder de verlengde garantie van drie jaar, moet u een aankoopbewijs en een bewijs van de productregistratie voorleggen.


5 - Procedures voor standaard en verlengde garantiereparaties en vervangingen

Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging onder garantie, moet de koper Raymarine binnen dertig (30) dagen na ontdekking van een defect in materiaal of vakmanschap dat van invloed is op de prestaties van het product conform de specificaties, op de hoogte stellen.

Voordat de koper een product onder garantie kan retourneren, moet de koper eerst een meldingsnummer van Raymarine verkrijgen via het Raymarine-klantenportaal op: https://customer.Raymarine.com/Repairs. Om het meldingsnummer te verkrijgen, moet de koper een origineel aankoopbewijs en het serienummer van het product voorleggen. De koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle Raymarine-instructies, inclusief maar niet beperkt tot het adequaat verpakken van het product voor verzending naar Raymarine en voor alle verpakkings- en verzendkosten. De koper kan de verzendservice 'FLIR Courier gebruiken' selecteren bij het boeken van een garantiereparatie op het Raymarine-klantenportaal. De verzendkosten worden niet aan de koper in rekening gebracht als wordt bewezen dat het product binnen een gekwalificeerde garantieperiode valt. Raymarine zal betalen voor het retourneren van een product aan de koper dat Raymarine onder garantie repareert of vervangt.

Zorg ervoor dat u alle accessoires en persoonsgegevens (zoals cartografiekaarten en zonneschermen) verwijdert van het product dat wordt geretourneerd. Raymarine neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren accessoires die met uw product zijn geretourneerd. Zorg ervoor dat u een back-up heeft gemaakt van alle gegevens (zoals waypoints). Pak het product veilig in voor verzending en voeg het meldingsnummer van het Raymarine-klantenportaal toe aan het te retourneren pakket.

Raymarine behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een geretourneerd product onder deze garantie valt. Als Raymarine naar eigen goeddunken bepaalt dat een geretourneerd product niet onder de garantie valt of anderszins is uitgesloten van garantiedekking, kan Raymarine de koper redelijke administratiekosten in rekening brengen en het product op kosten van de koper aan de koper retourneren, of de koper de optie bieden om het product te behandelen als een retourzending die niet onder de garantie valt.

Voor volledige informatie over probleemoplossing van uw Product voordat u het retourneert onder garantie, en voor informatie over hoe en waar u uw product kunt retourneren in geval dat reparatie onder garantie vereist is, kunt u het best contact opnemen met uw plaatselijke gecertificeerde Raymarine-dealer door naar https://www.Raymarine.com/find-your-local te gaan.

Raymarine is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd zijn geraakt en de klant is zelf verantwoordelijk voor alle verzend-, verzekerings- en douanekosten. Raymarine raadt ten zeerste aan om elk product dat onder garantie naar Raymarine wordt geretourneerd, voldoende te verzekeren.


5,1 - Vervanging onder garantie

De garantievervangingsservice van Raymarine is alleen beschikbaar via een gecertificeerde Raymarine-dealer. Tijdens een geldige standaard garantieperiode of verlengde garantieperiode kunt u met de Raymarine garantievervangingsservice een garantie vervangingsproduct van Raymarine ontvangen voordat de gecertificeerde Raymarine-dealer het garantieproduct aan Raymarine retourneert. Om in aanmerking te komen voor de garantievervangingsservice moet u de gecertificeerde Raymarine-verkoper het volgende verstrekken:

(i) Een aankoopbewijs met de datum en plaats van aankoop;

(ii) Serienummer(s) van het product; en

(iii) Een kopie van uw productregistratie als u in aanmerking komt voor een verlengde garantie van 3 jaar.

Elk product dat onder garantie wordt gerepareerd of vervangen, is gedekt gedurende honderdtachtig (180) dagen vanaf de datum van retourzending door Raymarine of voor de rest van de toepasselijke garantieperiode, afhankelijk van welke periode het langst is.


6 - Garantie aan boord

Garantie aan boord is een handige manier om uw Raymarine-product te laten repareren of vervangen door een gecertificeerde Raymarine-dealer zonder dat u het product eerst van uw schip hoeft te verwijderen.


6.1 Producten onder garantie die in aanmerking komen voor een garantie aan boord

Met uitzondering van draadloze instrumentendisplays en handbediende producten komen alle producten die zijn geïnstalleerd door een Raymarine OEM en/of geregistreerd door een gecertificeerde Raymarine-dealer in aanmerking voor een garantie aan boord zonder extra kosten tijdens de standaard beperkte garantieperiode of de verlengde beperkte garantieperiode die op u van toepassing is zoals beschreven in deze Raymarine-garantie (“in aanmerking komend product”).


6.2 Kwalificeren van een in aanmerking komend product voor garantie aan boord

Voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen om zonder extra kosten in aanmerking te komen voor garantie aan boord voor uw product:

(i) het in aanmerking komend product moet zijn geïnstalleerd op een schip dat zich binnen twee (2) uur, heen en terug, per auto van een gecertificeerde Raymarine-dealer bevindt (tenzij specifiek schriftelijk geautoriseerd door Raymarine).

(ii) er moet worden geverifieerd dat het in aanmerking komend product is geïnstalleerd door een gecertificeerde Raymarine-dealer of een geautoriseerde OEM;

(iii) het in aanmerking komend product moet zijn gekocht en geïnstalleerd in dezelfde geografische regio van Raymarine.  De drie geografische regio's van Raymarine zijn:

 1. Amerika (Canada, Verenigde Staten, Caribisch gebied, Midden-Amerika en Zuid-Amerika);
 2. EMEA (“Europa/Midden-Oosten/Afrika”, inclusief het VK en de EU); en
 3. APAC (“Azië-Pacifisch gebied”, inclusief Australië en Nieuw-Zeeland).


6.3 - Proces voor garantie aan boord

Voor meer informatie over het verkrijgen van een garantie aan boord van Raymarine kunt u contact opnemen met uw plaatselijke, gecertificeerde Raymarine-dealer door naar https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer te gaan.

Als u een product hebt dat in aanmerking komt voor de garantie aan boord, moet u, om gratis service aan boord te verkrijgen, de Raymarine-dealer vóór aanvang van de service de volgende informatie verstrekken:

1 - Geldig aankoopbewijs met bevestiging van:

(i) de datum van aankoop;

(ii) de naam en locatie van de gecertificeerde Raymarine-dealer of geautoriseerde OEM waar u het product hebt gekocht;

(iii) het serienummer van het product; en

2 - Geldig bewijs van installatie door een Raymarine-dealer of een Raymarine-OEM in dezelfde geografische regio van Raymarine waar het product is gekocht.

Elk product dat onder garantie wordt gerepareerd of vervangen, is gedekt gedurende honderdtachtig (180) dagen vanaf de datum van retourzending door Raymarine of voor de rest van de toepasselijke garantieperiode, afhankelijk van welke periode het langst is.


7. Beoordeling, service en reparatie buiten de garantie of zonder garantie

Raymarine kan, geheel naar eigen goeddunken, ermee instemmen om een ​​product dat niet onder de garantie valt, te beoordelen op mogelijk onderhoud of reparatie. Voor informatie over het verkrijgen van service of reparatie buiten de garantie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Raymarine-dealer door naar https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer te gaan of door contact op te nemen met de Raymarine-klantenservice op https://www.Raymarine.com/support/repair-warranty-and-returns.

Als u uw product moet retourneren naar Raymarine, moet dit worden gedaan via het Raymarine-klantenportaal op https://customer.flir.com/Repairs. Producten mogen alleen worden teruggestuurd als u een meldingsnummer hebt ontvangen. Zorg dat u alle accessoires en persoonlijke informatie (zoals cartografiekaarten en afdekkappen) uit het product haalt. Raymarine neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren accessoires die met uw product zijn geretourneerd. Zorg ervoor dat u een back-up heeft gemaakt van alle gegevens (zoals waypoints). Pak het product veilig in voor verzending en voeg het meldingsnummer van de Customerportal van Raymarine toe aan het te retourneren pakket.

Voor elke door Raymarine uitgevoerde service of reparatie die buiten de garantie of niet onder garantie valt, geldt een beperkte garantie van één jaar die alleen onderdelen en arbeid dekt, en ingaat op de datum waarop het product door Raymarine naar de klant is teruggestuurd.  Elk product dat ter beoordeling naar Raymarine wordt gestuurd, maar dat naar de klant wordt geretourneerd zonder onderhoud of reparatie te hebben ondergaan, wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd ontvangen, onder voorbehoud van eventuele slijtage die nodig is om het product te beoordelen, en ontvangt geen enkele garantiedekking van welke aard dan ook.  Voor producten die wel zijn beoordeeld, maar niet zijn onderhouden of gerepareerd, geldt een toeslag voor de tijd die nodig was om het product op verzoek van de klant te beoordelen plus de kosten van de retourzending.

Alle kosten en toeslagen voor een beoordeling, service of reparatie buiten de garantieperiode of zonder garantie, zijn uitsluitend voor rekening van de klant en zijn op het moment van service aan Raymarine verschuldigd. De te betalen kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het type beoordeling, service of reparatie en worden aangegeven bij het boeken van het product via het Raymarine-klantenportaal op https://customer.flir.com/Repairs.

Na voltooiing van de beoordeling van de unit die onderhoud nodig heeft, moeten de initiële kosten van de reparatie, zoals geadviseerd door het portaal, mogelijk worden herzien en zal Raymarine contact opnemen met de klant om dit in detail te bespreken en een offerte te verstrekken waarmee de klant akkoord kan gaan.

Als er binnen 30 dagen geen antwoord is op de Raymarine-communicatie door de klant, geeft Raymarine nog een respijtperiode van 30 dagen. Als er na deze periode nog steeds geen communicatie van de klant is geweest, behoudt Raymarine zich het recht voor om het product te vernietigen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht of claims worden geaccepteerd.

Raymarine is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd zijn geraakt en de klant is zelf verantwoordelijk voor alle verzend-, verzekerings- en douanekosten. Raymarine raadt ten zeerste aan om elk product dat naar Raymarine wordt geretourneerd voor een service buiten garantie voldoende te verzekeren. 

Vind de dichtstbijzijnde Raymarinedealer

Zoek hier binnen het wereldwijde netwerk van Raymarine verkoop- en servicedealers.